Natječaj za jedno radno mjesto dipl. socijalnog radnika

22.05.2018

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno na radno mjesto diplomiranog socijalnog
radnika I vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj
UVJETI :
- hrvatsko državljanstvo,
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).